Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Chuyên gia sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên đại diện thương mại tại Bình Định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh giao hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân lắp đặt Lương: 8.000.000 Số lượng: 200

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản lý xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe con Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giúp việc nhà Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên phụ tùng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỷ thuật viên sữa chữa chung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KTV Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh bất động sản Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân có nghề cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

21/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: 4.000.000 Số lượng: 100

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân may có tay nghề Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân là Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân phòng in Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân tổ cắt Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH