Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT CƠ KHÍ LÀM MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁO GIÁ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VƯỜN ƯƠM BÌNH TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

30/03/2021

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIẸN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

31/03/2021

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BÁN HÀNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 02

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

03/04/2021

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHĂM CỤ GIÀ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BỐC VÁC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN TẠO MẪU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TỔ TRƯỞNG KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TỔ TRƯỞNG BỘ PHẬN ỦI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN CẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TỔ TRƯỞNG CẮT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TỔ PHÓ MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

03/03/2021

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Định Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH