Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-150 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-110 Tỉnh Bình Định

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an toàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0317 Tỉnh Bình Định

08/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN AN TOÀN VỆ SINH NHÀ MÁY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0218 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHâN VIêN AN TOàN Vê SINH NHà MáY Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0218 Tỉnh Bình Định

14/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH