Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-264 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: 01 NỮ NHÂN VIÊN TRỢ LÝ PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-269 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-146 Tỉnh Bình Định

06/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-112 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0326 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0203 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 852 Tỉnh Bình Định

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký tổng quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/12/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

25/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư kí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 860 Tỉnh Bình Định

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 883 Thành Phố Đà Nẵng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký bộ phận ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: 792 Tỉnh Bình Định

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/09/2019

Nhà ứng tuyển: 868 Tỉnh Bình Định

11/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký BGĐ kiêm NV HC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 828 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: 0217 Tỉnh Bình Định

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH