Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-278 Tỉnh Bình Định

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-278 Tỉnh Bình Định

11/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KHO Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-272 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-267 Tỉnh Bình Định

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-257 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-255 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-229 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-229 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-229 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-227 Tỉnh Bình Định

11/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-212 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-210 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-210 Tỉnh Bình Định

06/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-197 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO XUẤT NHẬP HÀNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-192 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-189 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-188 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-170 Tỉnh Bình Định

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-168 Tỉnh Bình Định

16/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỎNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-160 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-155 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-151 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nguyên vật liệu & tài sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-265 Tỉnh Bình Định

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-037 Tỉnh Bình Định

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-160 Tỉnh Bình Định

09/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-35 Tỉnh Bình Định

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-212 Tỉnh Bình Định

08/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-141 Tỉnh Bình Định

07/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH