Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0407 Tỉnh Bình Định

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0395 Tỉnh Bình Định

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0394 Tỉnh Bình Định

16/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0392 Tỉnh Bình Định

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0382 Tỉnh Bình Định

09/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0186 Tỉnh Bình Định

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0358 Tỉnh Bình Định

08/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0063 Tỉnh Bình Định

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0368 Tỉnh Bình Định

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 0240 Tỉnh Bình Định

01/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0365 Tỉnh Bình Định

31/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0363 Tỉnh Bình Định

26/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0360 Tỉnh Bình Định

20/08/2020

31/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0332 Tỉnh Bình Định

19/08/2020

19/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0353 Tỉnh Bình Định

19/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0348 Tỉnh Trà Vinh

17/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 976 Tỉnh Bình Định

06/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0326 Tỉnh Bình Định

28/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 4.000.000 Số lượng: 0

28/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0324 Tỉnh Bình Định

28/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 822 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN KIÊM THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 822 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0304 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0303 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỦ KHO BÁN THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0302 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0302 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỐNG KÊ THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0302 Tỉnh Bình Định

20/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0181 Tỉnh Bình Định

16/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN VIÊN Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0314 Tỉnh Bình Định

16/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH