Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0072 Tỉnh Bình Định

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0215 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1007 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1100 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1100 Tỉnh Bình Định

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0085 Tỉnh Bình Định

25/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê kiêm KCS nguyên liệu gỗ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0178 Tỉnh Bình Định

22/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0203 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0199 Tỉnh Bình Định

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1104 Tỉnh Bình Định

08/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0169 Tỉnh Bình Định

24/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2020

Nhà ứng tuyển: 0165 Tỉnh Bình Định

22/04/2020

07/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0150 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN CÔNG NỢ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0145 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0145 Tỉnh Bình Định

24/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán kiêm nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: 949 Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0004 Tỉnh Bình Định

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0113 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0131 Tỉnh Bình Định

18/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0126 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán thu nợ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0125 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng và công nợ Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0125 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0122 Tỉnh Bình Định

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 0121 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 853 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 789 Tỉnh Bình Định

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH