Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

08/06/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

08/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HCNS Lương: 10.000.000 Số lượng: 15

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 21-255 Tỉnh Bình Định

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-192 Tỉnh Bình Định

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-273 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HCSN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-185 Tỉnh Bình Định

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-162 Tỉnh Bình Định

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 21-152 Tỉnh Bình Định

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 0450 Tỉnh Bình Định

12/04/2021

23/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ TÔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 21-120 Tỉnh Bình Định

24/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Training Manager/Quản lý đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-023 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Operation Manager/Quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-023 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG: Chief Operating Officer/ Giám đốc nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-023 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

04/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: 0511 Tỉnh Bình Định

24/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/09/2020

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

17/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 21-060 Tỉnh Bình Định

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 0348 Tỉnh Trà Vinh

17/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2020

Nhà ứng tuyển: 0326 Tỉnh Bình Định

08/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 0214 Tỉnh Bình Định

13/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 760 Tỉnh Bình Định

26/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bộ phận nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/02/2020

Nhà ứng tuyển: 0031 Tỉnh Bình Định

06/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 721 Tỉnh Bình Định

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1046 Thành Phố Hồ Chí Minh

13/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 997 Tỉnh Bình Định

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2019

Nhà ứng tuyển: 846 Tỉnh Bình Định

04/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhân lực và lao động tiền lương Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: 818 Tỉnh Bình Định

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc HCNS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2019

Nhà ứng tuyển: 813 Tỉnh Bình Định

22/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH