DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 13 - NGÀY 05/09/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 12 - NGÀY 20/08/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 11 - NGÀY 05/08/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 10 - NGÀY 20/07/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 09 - NGÀY 20/06/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 08 - NGÀY 05/06/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 07 - NGÀY 20/05/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 06 - NGÀY 20/03/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 05 - NGÀY 05/03/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 04 - NGÀY 20/02/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 03 - NGÀY 05/02/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 02 - NGÀY 20/01/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 01 - NGÀY 05/01/2020
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 23 - NGÀY 20/12/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 22 - NGÀY 05/12/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 21 - NGÀY 20/11/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 20 - NGÀY 05/11/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 19 - NGÀY 20/10/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 18 - NGÀY 05/10/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 17 - NGÀY 20/09/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 16 - NGÀY 05/09/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 15 - NGÀY 20/08/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 14 - NGÀY 05/08/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 13 - NGÀY 20/07/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 12 - NGÀY 05/07/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 11 - NGÀY 20/06/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 10 - NGÀY 05/06/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 09 - NGÀY 20/05/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 08 - NGÀY 05/05/2019
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
ĐỊNH KỲ LẦN THỨ 07 - NGÀY 20/04/2019