Kết quả hoạt động

  Liên hệ để tham gia sàn GDVL

  • Điện thoại: 0256. 3646509
  • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

  Tư vấn miễn phí

  • Giới Thiệu Việc Làm
   Nguyễn Lê Thư
   Điện Thoại : 0914737713
  • Hỗ Trợ Chung
   Nguyễn Trọng Ân
   Điện Thoại : 0905413108
  • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
   Nguyễn Tiến Sỹ
   Điện Thoại : 0935662679
  • Đào Tạo & TTTTLĐ
   Lê Thị Quang Yến
   Điện Thoại : 0914540415