Thông Tin TTLĐ

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08/2018 02/10/2018

Tháng 08/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 60 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1.627 chổ việc làm trống; 155 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07/2018 22/08/2018

Tháng 07/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 81 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 711 chổ việc làm trống; 208 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ II/2018 18/07/2018

Quý II/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 344 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 9.004 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 413 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 05/2018 18/06/2018

Tháng 05/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 125 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 4.660 chổ việc làm trống; 133 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04/2018 18/05/2018

Tháng 04/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 129 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.073 chổ việc làm trống; 83 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2018 18/05/2018

Quý I/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 204 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 16.139 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 466 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2018 18/05/2018

Tháng 02/2018 có 47 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1.224 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2018 18/05/2018

Tháng 01/2018 có 85 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.669 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 12/2017 18/05/2018

Tháng 12/2017 có 114 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.099 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2017 18/05/2018

Tháng 11/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của 86 lượt doanh nghiệp đăng ký tại Trung tâm với 1.002 chổ việc làm trống và từ thông tin của 58 lượt người có nhu cầu tìm việc làm. Phân tích tình hình thị trường lao động như sau:

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415