Thông Tin TTLĐ

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 09/01/2020

Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 1.116 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 31.467 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 1.986 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2019 02/12/2019

Tháng 10/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 127 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.061 chổ việc làm trống; 203 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 29/10/2019

09 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 17 phiên giao dịch việc cố định tại Trung tâm và 04 văn phòng huyện; 46 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương.

Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận 880 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 25.809 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 1.531 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 08/2019 10/09/2019

Tháng 08/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 75 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 5.216 chổ việc làm trống; 200 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 07/2019 13/08/2019

Tháng 07/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 118 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 1.725 chổ việc làm trống; 214 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 09/07/2019

06 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 11 phiên giao dịch việc cố định tại Trung tâm và 04 văn phòng huyện; 46 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương. Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận 613 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 17.742 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 915 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 05/2019 12/06/2019

Tháng 05/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 174 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.033 chổ việc làm trống; 175 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04/2019 20/05/2019

Tháng 04/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 142 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.826 chổ việc làm trống; 165 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2019 16/04/2019

Quý I/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 206 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 8.030 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 504 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2019 12/03/2019

Tháng 02/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 95 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 5.377 chổ việc làm trống; 108 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415