Thông Tin TTLĐ

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 16/07/2020

06 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 269 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 7.557 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 635 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 5/2020 19/06/2020

Tháng 5/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 43 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 355 chổ việc làm trống; 95 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 04/2020 14/05/2020

Tháng 4/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 24 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 444 chổ việc làm trống; 14 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG QUÝ I/2020 20/04/2020

Quý I/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 140 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.349 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 372 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 02/2020 24/03/2020

Tháng 02/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 72 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 6.010 chổ việc làm trống; 106 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 01/2020 17/02/2020

Tháng 01/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 14 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 74 chổ việc làm trống; 70 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 11/2019 04/02/2020

Tháng 11/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 77 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 3.064 chổ việc làm trống; 175 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 09/01/2020

Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 1.116 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 31.467 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 1.986 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÁNG 10/2019 02/12/2019

Tháng 10/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tiếp nhận 127 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 2.061 chổ việc làm trống; 203 lao động được giới thiệu việc làm. Tổng hợp phân tích kết quả như sau:

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 29/10/2019

09 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định tổ chức 17 phiên giao dịch việc cố định tại Trung tâm và 04 văn phòng huyện; 46 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương.

Kết quả, Trung tâm đã tiếp nhận 880 lượt doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động trong nước thông qua 02 hình thức: tuyển dụng trực tiếp và ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng với 25.809 chổ việc làm trống trong và ngoài tỉnh; 1.531 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong và ngoài nước. Tổng hợp phân tích như sau:

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

 • Điện thoại: 0256. 3646509
 • Email: pvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Tư vấn miễn phí

 • Giới Thiệu Việc Làm
  Nguyễn Lê Thư
  Điện Thoại : 0914737713
 • Hỗ Trợ Chung
  Nguyễn Trọng Ân
  Điện Thoại : 0905413108
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
  Nguyễn Tiến Sỹ
  Điện Thoại : 0935662679
 • Đào Tạo & TTTTLĐ
  Lê Thị Quang Yến
  Điện Thoại : 0914540415