DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi/Thú y

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM HỮU CÔNG PHẠM HỮU CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHƯƠNG TRỌNG TRẦN PHƯƠNG TRỌNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HÀ NGUYỄN THỊ HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THÚY NGUYỄN THỊ THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

18/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI XUÂN HIỆU BÙI XUÂN HIỆU Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC SINH NGUYỄN QUỐC SINH Giới tính: Nam Tuổi: 51 Tốt nghiệp Trung cấp

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI XUÂN TIẾN THÁI XUÂN TIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYÊN NGUYỄN THỊ THANH HUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THANH XUÂN PHAN THANH XUÂN Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH KHÁ NGUYỄN MINH KHÁ Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TÒNG NGUYỄN VĂN TÒNG Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Trung cấp

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH TÂM NGUYỄN MINH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NHẬT NAM ĐỖ NHẬT NAM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

15/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH TÂM LÊ THANH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HUỲNH TOẢN ĐỖ HUỲNH TOẢN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHÂU THỊ TRẦM CHÂU THỊ TRẦM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ XUÂN THƯƠNG HỒ XUÂN THƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG QUỐC HẢI DƯƠNG QUỐC HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÙNG VĂN VIỆT PHÙNG VĂN VIỆT Giới tính: Nam Tuổi: 44 Cao đẳng nghề

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ XUÂN TRƯỜNG LÊ XUÂN TRƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Trung cấp

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ QUỐC HUY LÊ QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC QUYÊN NGUYỄN NGỌC QUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

08/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ BÍCH LIỄU ĐỖ BÍCH LIỄU Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ THÚY HẰNG VÕ THỊ THÚY HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

31/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THẠNH NGUYỄN VĂN THẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MAN HUỲNH CẢNH MAN HUỲNH CẢNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

10/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH QUANG NHẬT HUỲNH QUANG NHẬT Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

06/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN VĂN NGỌC TRẦN VĂN NGỌC Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU CHIẾN NGUYỄN HỮU CHIẾN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chăn nuôi/Thú y Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH