DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH ĐOÀN NGUYỄN MẠNH ĐOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 26 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN MỸ PHAN VĂN MỸ Giới tính: Nam Tuổi: 36 09/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ HỒNG VIÊN NGÔ THỊ HỒNG VIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 26 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ÁNH TUYẾT LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ĐÌNH HÒA TRẦN ĐÌNH HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI VĂN HẢI BÙI VĂN HẢI Giới tính: Nam Tuổi: 37 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NGUYỄN THỊ THANH Giới tính: Nữ Tuổi: 33 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH HẰNG LÊ THỊ THANH HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ HỒNG THÚY TRẦN THỊ HỒNG THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THẠCH NGUYỄN THỊ THẠCH Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TỰ LỰC LÊ TỰ LỰC Giới tính: Nam Tuổi: 32 12/12

09/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MINH CẢNH PHẠM MINH CẢNH Giới tính: Nam Tuổi: 41 09/12

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYỄN THỊ HỒNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 11/12

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM NGUYỄN THỊ KIM Giới tính: Nữ Tuổi: 53 09/12

24/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ YẾN NGUYỄN THỊ YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN CƯỜNG HUỲNH VĂN CƯỜNG Giới tính: Nam Tuổi: 43 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN KIN NGUYỄN VĂN KIN Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN BÁ PHONG NGUYỄN BÁ PHONG Giới tính: Nam Tuổi: 45 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐẮC ĐỨC VÕ ĐẮC ĐỨC Giới tính: Nam Tuổi: 43 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ NGỌC HOÀNG YẾN ĐỖ NGỌC HOÀNG YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỪ HOÀNG HÒA TỪ HOÀNG HÒA Giới tính: Nam Tuổi: 28 12/12

22/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ MAI XUÂN ĐỖ THỊ MAI XUÂN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 12/12

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀO THỊ TỴ ĐÀO THỊ TỴ Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Không yêu cầu

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH VĂN ĐÌA HUỲNH VĂN ĐÌA Giới tính: Nam Tuổi: 44 11/12

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THỊ MAI THƯ HUỲNH THỊ MAI THƯ Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGỌC THÀNH LÊ NGỌC THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ TƯỜNG HUY LÊ THỊ TƯỜNG HUY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 12/12

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO TRƯƠNG THỊ BÍCH ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 39 12/12

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN THỊ KIM HOA PHAN THỊ KIM HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 32 09/12

17/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nhân Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH